logo logo

0322420442 ორშ - კვირა (10:00 - 02:00) ჩვენი დაფარვის ზონა
en  
პროფილი
კალათა

0 b

0

კალათა ცარიელია

როგორ მუშაობს

საკურიერო მომსახურების გაწევის დრო

საკურიერო მომსახურების გაწევის დრო განისაზღვრება შეკვეთის შემოსვლიდან 35-60 წუთის განმავლობაში. დამოკიდებულია სამზარეულოს დატვირთულობაზე.


თანხის უკან დაბრუნების პოლიტიკა

თანხა ბრუნდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ რაიმე ხარვეზს აქვს ადგილი უკვეს მხრიდან. თანხის დაბრუნება ხდება იგივე ანგარიშზე შეკვეთის დაფიქსირებიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში

შეკვეთის გაუქმების პოლიტიკა

შეკვეთის გაუქმება შესაძლებელია შეკვეთის დაფიქსირებიდან 5 წუთის განმავლობაში. იმ შემთხვევაში თუ მიუთითებთ არასწორ საკონტაქტო ნომერს და მისამართიც არ გექნებათ ზუსტად მითითებული, კურიერი ვერ მოახერხებს თქვენთან დაკავშირებისას და შეკვეთა გაუქმდება. გადახდილი თანხა უკან არ დაბრუნდება.


კონფიდენციალურობა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ქვემოთ მოცემული კონფიდენციალურობის პოლიტიკის თანახმად, ფუნქციონირებს ვებგვერდი (www.ukve.ge), რომელიც გიწევთ მომსახურებას.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა გამოიყენება იმისათვის, რომ ვებგვერდის მომხმარებელი გაეცნოს ჩვენ პოლიტიკას პერსონალური მონაცემების შეგროვებასთან, გამოყენებასთან და გამჟღავნებასთან დაკავშირებით.

თუ თქვენ გადაწყვეტთ, რომ ისარგებლოთ ჩვენი მომსახურებით, მაშინ თქვენ თანხმობას აცხადებთ, რომ ჩვენ შევაგროვოთ და გამოვიყენოთ ეს ინფორმაცია ანალიზის პროცესში მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით. ჩვენ არ გამოვიყენებთ, ან არ გავაზიარებთ მიღებულ ინფორმაციას ამ პოლისით განსაზღვრული წესების საწინააღმდეგოდ.

ინფორმაციის შეგროვება და გამოყენება

მომსახურების ხარისხის გასაუმჯობესებლად ჩვენ შეიძლება გთხოვოთ გარკვეული სახის პერსონალური ინფორმაციის მოწოდება, რითაც შევძლებთ თქვენ იდენტიფიცირებას. ეს მოიცავს, მაგრამ არ არის შეზღუდული სახელით, ტელეფონის ნომრი, დაბადების თარიღი, შესყიდვის ინფორმაციი, საფოსტო ინდექსი, ფინანსური ინფორმაციი (რაც გულისხმობს თქვენი საკრედიტო ან სადებეტო ბარათის დეტალებს) და ა.შ. გაზიარებას. ინფორმაცია, რომელსაც ვაგროვებთ გამოიყენება თქვენთან საკონტაქტოდ, ან თქვენი იდენტიფიცირებისათვის.

ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენი პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოებასა და დაცვაზე. არ გამოვიყენებთ თქვენს მონაცემებს არაკეთილსინდისიერად. ნებისმიერ დროს მოგაწვდით სრულ და ამომწურავ ინფორმაციას თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით.

შესვლის მონაცემები

ჩვენ გატყობინებთ, რომ ვებგვერდზე შესვლისას ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას, რომელსაც აგზავნის თქვენი ბრაუზერი, რათა მას მიეწოდოს ვებგვერდზე შესასვლელად საჭირო მონაცემები. ეს შეიძლება მოიცავდეს ისეთ ინფორმაციას, როგორიც არის თქვენი კომპიუტერის ინტერნეტ პროტოკოლის მისამართი, ბრაუზერის ვერსია, ჩვენი საიტის მონახულებულ გვერდები, ამ გვერდებზე გატარებული დრო და სხვა.

მომსახურების მომწოდებელი

ჩვენ შეგვიძლია დავიქირაოთ მესამე პირი - კომპანიები ან ინდივიდები - შემდეგი მიზნებისათვის: მომსახურების გაუმჯობესება; მომსახურების გაწევა ჩვენი სახელით; მომსახურებასთან დაკავშირებული ქვე - მომსახურებები; მომსახურების ანალიზი.

ჩვენ გატყობინებთ, რომ ზემოთ ჩამოთვლილ მხარეებს შესაძლებელია წვდომა ჰქონდე თქვენ პერსონალურ მონაცემებთან. ეს განპირობებულია იმ ვალდებულებებით, რაც აკისრიათ მათ ჩვენ მიმართ. თუმცა, ისინი ვალდებულებას იღებენ, რომ არ გაავრცელებენ ან გაამჟღავნებენ ამ ინფორმაციას სხვა მიზნით.

უსაფრთხოება

ჩვენ ვაფასებთ თქვენ ნდობას, რომ გვაწვდით პერსონალურ ინფორმაციას, ამიტომ ჩვენ ვიყენებთ ყველანაირ საშუალებს მის დასაცავად. თუმცა, გახსოვდეთ, რომ ინტერნეტით ინფორმაციის გაცვლისას არ არსებობს ელექტრონული წარმოების მეთოდი, რომელიც 100% უსაფრთხო და სანდოა, ამიტომ ჩვენ ვერ გაძლევთ აბსოლუტური უსაფრთხოების გარანტიას.

ცვლილებები კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში

აღნიშნული კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ექვემდებარება გადახედვას და შეცვლას. ამიტომ გირჩევთ, პერიოდულად გადახედოთ მას. ჩვენ შეგატყობინებთ ცვლილების განხორციელების თაობაზე. ცვლილება, ანდა დამატება ძალაში შედის www.ukve.ge -ზე გამოქვეყნებისთანავე.

კონტაქტი

კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებული კითხვების ან შემოთავაზებების შემთხვევაშიგთხოვთდაგვიკავშირდეთ: info@ukve.ge 


Security Policy for Facebook Authorization

Effective Date: 30.08.23

1. Introduction

This Security Policy outlines the measures and practices implemented by UKVE ("we," "us," "our") to ensure the security and privacy of users engaging in Facebook authorization on our website. This policy is designed to provide transparency and build trust in our data handling processes.

2. Scope

This policy applies to all interactions and processes related to Facebook authorization on ukve.ge It covers the collection, storage, transmission, and protection of user data obtained during the authorization process.

3. Data Collection and Usage

We collect the following data from users during the Facebook authorization process:

Facebook user ID

Basic profile information (name, profile picture, etc.)

Email address (if granted permission by the user)

Any additional information required for the application's functionality

We use this data solely for the purpose of authenticating users and providing the services offered on our website. We do not share, sell, or distribute this information to third parties without explicit user consent, except as required by law.

4. Data Security

We implement stringent security measures to protect the data collected during the Facebook authorization process:

Encryption: Data transmitted during the authorization process is encrypted using industry-standard protocols.

Access Control: Access to user data is restricted to authorized personnel only and is granted based on the principle of least privilege.

Storage: User data is stored securely on our servers using best practices to prevent unauthorized access.

Regular Audits: We conduct regular security audits to identify and address potential vulnerabilities in our systems.

5. Third-Party Services

Our website may use third-party services (e.g., Facebook's API) to facilitate the authorization process. We ensure that these services adhere to high security standards and comply with relevant data protection regulations.

6. User Consent

By engaging in the Facebook authorization process on our website, users explicitly consent to the collection, storage, and usage of their data as outlined in this policy. Users have the right to withdraw this consent at any time.

7. Data Retention

We retain user data collected during the Facebook authorization process for as long as necessary to provide the services outlined on our website or as required by applicable laws and regulations.

8. Updates to the Policy

We reserve the right to update this security policy to reflect changes in our practices, technologies, and legal requirements. Users will be notified of any significant changes, and their continued use of our services will signify their acceptance of the updated policy.

9. Contact Information

For any questions or concerns related to this security policy or our data practices, please contact us at info@ukve.ge